SLUŽBY

Poskytujeme služby pre spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov hlavne v oblasti spracovania účtovníctva, mzdová agenda, spracovania vyúčtovania nákladov spojených s užívaním bytov a nebytových priestorov.

icon-1
Ekonomická činnosť

 • vedenie účtovníctva
 • vedenie mzdovej agendy
 • spracovanie výkazníctva a štatistiky
 • spracovanie vyúčtovania nákladov spojených s užívaním bytov a nebytových priestorov
 • spracovanie ekonomickej analýzy a plánu pri obnove bytového domu
icon-2
Technická činnosť

 • spracovanie kalendára všetkých druhov odborných prehliadok a skúšok, sledovanie ich včasného vykonania, zabezpečenie odstránenia nedostatkov zistených vykonanou revíziou
 • spracovanie ročného plánu  opráv a údržby bytového domu, sledovanie a vyhodnocovanie jeho plnenia
 • spracovanie dlhodobého plánu komplexnej rekonštrukcie domu s cieľom získania energetického certifikátu hospodárnosti budov
icon-3
Inžinierska činnosť

 • analýza financovania investičnej akcie
 • spracovanie a zabezpečenie podkladov pre získanie finančnej podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania
 • vybavovanie úverov z komerčných bánk a stavebných sporiteľní
 • vybavovanie bankových záruk pre zvýhodnenie úverov z komerčných bank a záruk pre Štátny fond rozvoja bývania
 • spracovanie a zabezpečenie podkladov pre získanie nenávratných finančných prostriedkov na odstraňovanie systémových porúch
 • technická podpora pri výbere dodávateľov stavebných činností
icon-4
Právna činnosť

 • posudzovania návrhov obchodných zmlúv a zmlúv o dielo
 • vystavovanie písomných výziev pre neplatičov
 • spracovanie podkladov pre vymáhanie pohľadávok
 • sprostredkovanie právneho zastupovania pri vymáhaní pohľadávok súdnou cestou