LEGISLATÍVA

Pripravili sme pre vás dôležité dokumenty na stiahnutie.

Všeobecné zákony a vyhlášky

 • Pdf-icon Zákon 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov
 • Pdf-icon Novela 205/2014 platná od 1.10.2014
 • Pdf-icon Zákon o účtovníctve 431/2002 Z.z.
 • Pdf-icon Zákon 547/2011 novela Zákona 431/2002 Z.z.
 • Pdf-icon Zákon 122/2013 o ochrane osobných údajov.
 • Pdf-icon Zákon 142/2000 o legálnej metrológii – overovanie bytových vodomerov
 • Pdf-icon Zákon 476/2008 o efektívnosti pri požívaní energie
 • Pdf-icon Zákon 100/2014 o tepelnej energetike

Zákony a vyhlášky k požiarnej bezpečnosti budov

 • Pdf-icon Zákon 314/2001 ochrana pred požiarmi
 • Pdf-icon Vyhláška MV SR 699/2004 o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov
 • STN 92 0801 tlakové skúšky hadíc v hydrantoch
 • Pdf-icon Vyhláška MV SR 719/2002 Z.z. pravidelná kontrola hasiacich prístrojov

Zákony a vyhlášky k odbornej prehliadke a skúške plynu

 • Pdf-icon Vyhláška 508/2009 Z.z. povinnosti prevádzkovateľa technických zariadení
 • STN –EN 1775 a TPP-704 01

Zákony a vyhlášky k odbornej prehliadke a skúške elektrického zariadenia

 • Pdf-icon Vyhláška 508/2009 Z.z. povinnosti prevádzkovateľa technických zariadení
 • STN 33 1500
 • STN 33 2000

Zákony a vyhlášky k odbornej prehliadke a skúške bleskozvodov

 • Pdf-icon Vyhláška 508/2009 Z.z. povinnosti prevádzkovateľa technických zariadení
 • STN 33 1500
 • STN 34 1390

Zákony a vyhlášky k odbornej prehliadke a skúške výťahov

 • Pdf-icon Vyhláška 508/2009 Z.z. povinnosti prevádzkovateľa technických zariadení