O NÁS

Firma HVH COMP, s.r.o. vznikla v 12.11.2003 z dôvodov chýbajúcich služieb pre spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov hlavne v oblasti spracovania účtovníctva, mzdová agenda, spracovania vyúčtovania nákladov spojených s užívaním bytov a nebytových priestorov, správa domov, bytové domy ako aj spracovania zálohových predpisov.

V súčasnosti poskytujeme služby pre 50 domov . Medziročne sme rozšírili poskytovane služieb pre bytového domy o 8 domov.

V posledných dvoch rokoch táto činnosť bola úspešne rozšírená o inžiniersku činnosť pri príprave  dokumentov na zhromaždenie vlastníkov bytov, pri nastavovaní financií pre investičné akcie, pri príprave a výbere dodávateľov stavieb, pri podávaní žiadostí na získanie podpory – úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania a nenávratných dotácií na odstraňovanie systémových porúch pri realizovaní komplexnej obnovy obytných domov ( zateplenie domu, výmena okien, rekonštrukcia strechy, výmena výťahov, rekonštrukcia vchodov). Táto činnosť v roku 2006 zaznamenala 100% úspešnosť nakoľko z troch podaných žiadostí o nenávratnú dotáciu na odstraňovanie systémových porúch boli všetky úspešne zrealizované. O kvalite spracovaných žiadostí hovoril aj fakt, že z celkového poradia 30 žiadostí na celý banskobystrický kraj, sa všetky naše žiadosti umiestnili v prvej polovici a za mesto Banská Bystrica predstavovali 60% podiel.

Rok 2007 sa vyznačoval zvýšenou aktivitou aj pri získavaní výhodných úverových zdrojov zo ŠFRB. Pre svojich klientov sme vybavili 1% úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania podaním 4 žiadostí. Týkalo sa to domov na Beskydskej, Švermovej, Javorníckej a Slnečnej – všetky tieto domy spomínaný výhodný úver aj dostali.

Pre rok 2008 sme pripravili pre svojich klientov komplexnú obnovu bytových domov v týchto domoch:  Javornícka 1-23, THK1, Švermova 22,  Slovenská Ľupča, Tulská 1-3, Rudohorská 13-15-17 a M.Bela 1 a 3  v celkovom investičnom náklade cca 35 ml. Sk

V rokoch 2006 sa podarilo zrealizovať komplexnú obnovu bytových domov za približne 18 mil. Sk na Tr. SNP 13 a Tr. SNP 9, na Internátnej 1 v investičnej výške 3,7 mil. Sk na Novej ulici 5-7 v investičnej výške 2,6 mil. Sk a Novej ul. 9-11 v investičnej výške 1,2 mil. Sk. V domoch na Tr. SNP boli nakoniec kompletne vymenené výťahy.

Rekonštrukcia domov na Tr. SNP a na Internátnej 1 bola výnimočná tým, že tieto domy získali nenávratné dotácie spolu vo výške cca 3 mil. Sk na odstraňovanie systémových porúch.

Komplexná obnova bytových domov na Švermovej 19, Beskydskej 7-9-11, Javorníckej 12, Slnečnej 2-12 bola financovaná formou kombinácie 1% úveru zo ŠFRB a získaním nenávratnej dotácie na odstraňovanie systémových porúch. Získaním týchto finančných zdrojov uvedené domy ušetrili financie vo výške 5 mil. Sk.

Medzi naše hlavné činnosti patrí: správa domov, bytové domy, bytové družstvo, účtovníctvo, mzdová agenda. Ďalšou činnosťou je poradenská činnosť v oblasti výstavby domových kotolní. Postupne boli zrealizované kotolne v bytových domoch na Švermovej 19, Beskydskej 7-9-11, Ďumbierskej 12-14-16, Tulskej 8-10-12 a Chabeneckej 9.

Všetky vyššie uvedené činnosti sú cieľavedomým prístupom našej firmy v snahe poskytnúť čo najkvalitnejšie služby pre našich klientov.

z_haring

Ing. Zdenko Haring
Konateľ spoločnosti HVH Comp s.r.o.