EKONOMICKÁ ČINNOSŤ

Ekonomická činnosť

  • vedenie účtovníctva v zmysle zákona 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov;
  • spracovanie vyúčtovania nákladov spojených s užívaním bytov a nebytových priestorov;
  • spracovanie mesačných zálohových predpisov;
  • vedenie mzdovej agendy
  • spracovanie výkazníctva a štatistiky
  • sprostredkovanie vykonania účtovných auditov;